REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego Ekspand.pl

Niniejszy regulamin został stworzony w celu należytej ochrony praw konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z Ustawą o Prawach  Konsumenta, pierwszeństwo mają zapisy Ustawy i te należy stosować.

Spis treści

I. Informacje o firmie
II. Definicje
III. Zasady ogólne
IV. Składanie zamówień
V. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
VI. Odstąpienie od umowy.
VII. Procedura reklamacji.

VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

I. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.ekspand.pl prowadzony jest przez Ekspand Żarnowski i Mrozek Sp.j. z siedzibą w Bieczu przy ulicy Tumidajskiego 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem KRS 0000618801 , NIP 738-214-98-96, REGON 364496016 Adres poczty elektronicznej plandeki24@gmail.com, nr telefonu 504 717 092 Adres do doręczeń jest taki sam, jak adres wykonywanej działalności.

 

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.

2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.  PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekspand.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Usługodawca, Sprzedawca – Ekspand Żarnowski i Mrozek Sp.j. z siedzibą w Bieczu przy ulicy Tumidajskiego 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem KRS 0000618801 , NIP 738-214-98-96, REGON 364496016 Adres poczty elektronicznej plandeki24@gmail.com

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9.  Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie Internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta.

10. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

11. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

12. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

14.  COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie  podczas połączenia telefonicznego

 

III. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ekspand.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom:

a. możliwość aktualizacji, zarządzania i usunięcia danych osobowych podanych w Koncie Klienta (po Rejestracji i zalogowaniu),

b. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (po Rejestracji i zalogowaniu),

c. dostęp do Konta Klienta (po Rejestracji i zalogowaniu),

d. składanie Zamówień

e. dostęp do Kuponów Promocyjnych (po Rejestracji i zalogowaniu),

f. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),

 

2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..

3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

IV. Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek vat, cło itp. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy/telefonicznie/drogą mailową

3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

V. Koszty, sposoby i termin wysyłki oraz odbioru osobistego towaru

1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w formularzu dostawy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2a. Koszt dostawy podany w formularzu dostawy odnosi się do wysyłki 1 paczki. W przypadku zakupu kilku produktów mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z wysyłką towaru. W takim przypadku klient niezwłocznie zostanie poinformowany o wysokości dopłaty. W przypadku braku akceptacji dodatkowych kosztów wysyłki obie strony mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu Sprzedawca może umożliwić odbiór osobisty towaru w siedzibie sprzedającego.

4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 7 dni od tego momentu  (z zastrzeżeniem art. IV. 16 Regulaminu Sklepu Internetowego  )

 

VI. Odstąpienie od umowy.

1.  Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI/8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
a/ pisemnie na adres: Ekspand Sp.j. ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz;
b/ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.ekspand@gmail.com
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie doręczenia zakupionego towaru.
4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ekspand Sp.j. ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a/ Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b/ Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c/ W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 

VII. Procedura reklamacji.

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady fizycznej lub prawnej zakupionego towaru podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a/ pisemnie na adres: Ekspand Sp.j. ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz
b/ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.ekspand@gmail.com
4. Pomocne będzie podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) okoliczności i informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, szczególnie rodzaju wady oraz daty jej wystąpienia; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Sugestie podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Sprzedawca, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia. W takiej sytuacji Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania uzupełnionych danych zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Ekspand Sp.j. ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VII. Dane osobowe i polityka prywatności

 Dane osobowe i polityka prywatności

1.       W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.przesylanie.pl wraz z jego funkcjonalnościami niniejszym informujemy o ochronie i korzystaniu z Danych Osobowych w celach związanych z wymogami art. 13 RODO.

2.       Administratorem Danych Osobowych jest Ekspand Sp.j. z siedzibą przy ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618801, NIP 738-214-98-96, adres e-mail dla celów związanych z ochroną danych osobowych info.ekspand@gmail.com, nr telefonu kontaktowego 504 717 092.

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

4.       Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail info.ekspand@gmail.com, ul. Tumidajskiego 2, 38-340 Biecz

5.       Podstawą przetwarzania danych jest zawsze udzielona przez Użytkownika zgoda.

6.       Zbieramy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • numer NIP, Regon, KRS;
 • numer rachunku bankowego.
 • dane transakcyjne – płatności realizowanych na rachunek i z rachunku,
 • dane kontraktowe – zawartych umów, w tym Zleceń,
 • dane komunikacyjne – prowadzonej komunikacji,
 • dane transakcyjne

7.       Dane osobowe zbieramy podczas korzystania z naszego Serwisu www.ekspand.pl, np. podczas:

 • Korzystania z funkcjonalności Serwisu,
 • rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta
 • weryfikacji i identyfikacji (np. podczas logowania)
 • zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych
 • realizacji umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu;
 • realizacji przepisów prawa
 • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora, tylko po otrzymaniu dodatkowej zgody.

8.       Powodem zbierania Danych Osobowych jest umożliwienie świadczenia usług, w tym przede wszystkim:

 • korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);
 • zawierania i realizowania umów kupna towaru i świadczenie Usług, które zawierane są przy pomocy Serwisu;
 • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 • umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, Usługobiorcą i Odbiorcą
 • prowadzenie korespondencji w celu realizacji zamówień;
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 • sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 • badań statystycznych dla celów archiwalnych;
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • tylko w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informowania o promocjach.

9.       Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Ekspand Sp.j. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tylko za dodatkową zgodą, marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.    Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione przed ich pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Operatora. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych są:

 • wybrani przez Usługobiorców Przewoźnicy (Kurierzy), jak DPD, Poczta Polska, InPost Paczkomaty, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy)
 • banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym serwis Przelewy24 prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kancelarskiej 15 i DialCom24 Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kancelarskiej 15
 • podmioty zajmujące się obsługą księgową
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną
 • podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
 • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

11.    Dane Osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Serwisu Ekspand.pl oraz zawarciem Umów będą przechowywane:

 • przez okres wykonywania zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej – do czasu cofnięcia zgody.

12.    Użytkownik ma zawsze prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.

13.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

14.    W przypadku złożenia przez Użytkownika Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, Operator może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Użytkownika na podany adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości Użytkownika;
 • przekazania Użytkownikowi informacji dotyczących Zlecenia;
 • wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;
 • wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

15.    Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

16.    W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.

17.    Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszy Regulaminem w celu:

 • należytego rozliczenia zmówionych usług;
 • należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
 • rozpatrzenia reklamacji.
 • własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;

18.    W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptacjęniniejszego Regulaminu.

Przetwarzanie innych danych. Cookies

1.       Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu Ekspand.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w tym w szczególności:

 • adres IP;
 • nazwa domeny;
 • typ przeglądarki;
 • typ systemu operacyjnego;
 • rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;
 • czas połączenia z Serwisem

2.       Strona Serwisu Ekspand.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania stron. Pliki cookies są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych.

3.       W ramach strony internetowej Serwisu Ekspand.pl stosowane są m.in.: takie rodzaje plików cookies:

 • statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści ofert lepiej dopasowanych do zainteresowań,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej.
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

4.       Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań plików cookies przez stronę internetową Serwisu Ekspand.pl:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • podtrzymanie sesji użytkownika na wnioskach, formularzach, ankietach oraz w systemie transakcyjnym. Pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo zapewniając, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Użytkownika. Na serwerze następuje walidacja cookies oraz adresu IP komputera, z którego łączy się użytkownik. W przypadku próby podszywania się pod sesję użytkownika z innego komputera nastąpi przerwanie sesji,
 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie przesylanie.pl. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)
 • Analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika w Serwisie przesylanie.pl i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

5.       Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, może również w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce. W celu wyłączenia plików cookie oraz otrzymania szczegółowych informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, jak również ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

 

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa

3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2017 r.